Bắc Giang ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội