Điểm Di tích về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa I năm 1946